Restaurace +420 739 012 280 Hotel +420 736 481 003 Rezervace ubytováníPoptávka ubytování
CZENDE

Obchodní podmínky

Provozovatel

WELLNESS HOTEL KOCANDA DĚČÍN

SHOTTY s.r.o.
Rytířská 77/2
405 02 Děčín 3
IČO: 28704231

Kontakt

Tel. +420 736481481
E-mail : hotel@kocanda-decin.cz

Všeobecné
obchodní podmínky zařízení - individuální zájemci
 
Úvodní ustanovení
Ubytovaní hosté se řídí právním řádem České republiky
na základě českého práva a ubytovacím řádem hotelu Wellness Hotel Kocanda (dále jen „ubytovací zařízení").
Ubytovaný host přijímá ubytovací řád jako smluvní podmínku ubytování a je
povinen dodržovat jeho ustanovení.
Každý host je povinen se s tímto ubytovacím řádem
seznámit, na jeho pozdější neznalost nebude brán zřetel. Ubytovací řád je k
dispozici na recepci ubytovacího zařízení.
Všeobecné obchodní podmínky (dále jen
"podmínky") ubytovacího zařízení provozovaného společností Shotty
s.r.o., se sídlem Rytířská 77/2, Děčín III-Staré Město, 405 02 Děčín, IČO:
28704231 zapsanou v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad
Labem, oddíl C, vložka 27660, upravují vzájemný smluvní vztah mezi společností
Shotty s.r.o., a fyzickou osobou, která služby objednává (dále jen
"klient").
Článek I. - Předmět smluvního
vztahu
Tyto podmínky upravují práva a povinnosti smluvních
stran při přechodném nájmu hotelových pokojů pro ubytování, rekreační a jiné
doprovodné služby ubytovacího zařízení jako jednotlivé služby dle
individuálních požadavků zákazníka.
Článek II. - Vznik smluvního
vztahu
Smluvní vztah mezi klientem a ubytovacím zařízením
vzniká potvrzením objednávky pobytu ze strany ubytovacího zařízení. Ubytovací
zařízení se zavazuje poskytnout klientovi pobyt a zabezpečit ve sjednaném
rozsahu a kvalitě sjednané služby (dále jen "pobyt") a klientovi
vzniká závazek zaplatit ubytovacímu zařízení smluvenou cenu.
Článek III. – Dodací podmínky:
Objednávka pobytu, cena a platba
3.1 Objednávka pobytu
Pobyt
lze objednat telefonicky, e-mailem, nebo prostřednictvím elektronického
formuláře na webových stránkách hotelu:
telefonicky: +420 736 481 003
·        
e-mailem: hotel@kocanda-decin.cz
·        
prostřednictvím elektronického formuláře na webových
stránkách: www.kocanda-decin.cz
 
3.2 Cena
Klient je povinen za ubytování a jím využité další služby
platit dohodnuté smluvní ceny na základě stanovených cen dle ceníku nebo
rezervačního systému.
Ceny poskytovaných služeb jsou uvedeny v
elektronickém formuláři na webových stránkách: www.kocanda-decin.cz
Změna služeb a cen je vyhrazena.
3.3 Platba
Úhradu klientem objednaných a ubytovacím zařízením
potvrzených služeb provádí klient v hotovosti, kreditní kartou, nebo bankovním
převodem ve formě zálohové platby a doplatku.
Úhradu objednaných služeb provádí
klient před nástupem k pobytu do ubytovacího zařízení a to do data splatnosti
uvedeného na platebním dokladu.
Služby považujeme za uhrazené dnem
připsání platby na bankovní účet ubytovacího zařízení.
 
Výše záloh a časový rozvrh plateb
v případě platby bankovním převodem je stanoven, pokud se smluvní strany
nedohodnou jinak, takto:
 
·        
U pobytů je
klient povinen před nástupem k pobytu uhradit zálohu ve výši 100 % stanovené
ceny nebo v jiné výši specifikované na dokladu, doplatek je klient povinen
uhradit při ukončení čerpání služeb.
·        
Pro vystavení dárkového poukazu je podmínkou
zaplacení 100% ceny dárkového poukazu nejpozději do 7 dnů od jeho vystavení
nebo v jiném termínu specifikovaném na vystaveném dokladu.
 
Zakoupené dárkové poukazy jsou
nevratné. Platí po dobu trvání max. 1 rok od data vystavení, pokud není
předem uvedeno jinak. V případě nevyčerpání hodnoty dárkového poukazu ubytovací
zařízení zbývající částku dárkového poukazu v penězích nevyplácí.
           
 
           
 
Způsoby platby:
  • Platba převodem či složením hotovosti:
  • CZK na účet číslo: 43-5325420217/0100 u Komerční Banka v 
            (IBAN: CZ0901000000435325420217, SWIFT: KOMBCZPPXXX)
  •      Online platba kreditní kartou přes online platební bránu:
  •     Platba kreditní kartou nebo v hotovosti na recepci hotelu při nástupu k pobytu - platba je možná platební kartou (Visa, Maestro, Eurocard, Mastercard)
  •      Pobyt klienta lze plně nebo částečně uhradit zaměstnavatelem, příp. jinou organizací. V tomto případě klient uvede tuto skutečnost již při podání objednávky a pobyt je na základě objednávky fakturován objednateli

 

 
3.4 Dostane-li se klient do
prodlení s úhradou platby za poskytnuté služby, má ubytovací zařízení právo
uplatnit po klientovi úrok z prodlení dle nařízení vlády č. 351/2013.
3.5 Platby mohou být uskutečněny v
českých korunách (CZK) a v eurech (EUR)
Článek IV. - Základní
práva a povinnosti zákazníka
4.1 Práva klienta:
           
a) právo na řádné poskytnutí smluvně sjednaných a
zaplacených služeb
           
b) právo být seznámen s případnými změnami ve smluvně
sjednaných službách
           
c) právo kdykoliv před zahájením pobytu nebo čerpáním
jednotlivých služeb odstoupit od smlouvy dle článku VI
           
d) právo na reklamaci vad 
 
4.2
Povinnosti klienta:
           
a) poskytnout ubytovacímu zařízení součinnost, která
je potřebná k řádnému zabezpečení a poskytnutí služeb, především pravdivě a
úplně uvádět požadované údaje v objednávce vč. nahlášení jakýchkoliv změn
takových údajů
           
b) bez zbytečného odkladu sdělovat ubytovacímu
zařízení své stanovisko k případným změnám v podmínkách a obsahu sjednaných
služeb
           
c) převzít od ubytovacího zařízení doklady potřebné
pro čerpání služeb a dostavit se ve stanoveném čase na místo určení
           
d) v případě odstoupení od smlouvy je zákazník
povinen takové odstoupení od smlouvy ubytovacímu zařízení oznámit a zaplatit
odstupné dle uvedených storno podmínek
 Článek V. – Základní
povinnosti ubytovacího zařízení
           
a) poskytnout klientovi veškeré informace k pobytu
           
b) zabezpečit klientovi pobyt na základě potvrzené
objednávky a v souladu s obecně závaznými právními předpisy
           
c) v případě odstoupení od uzavřené smlouvy ze strany
klienta v souladu s těmito podmínkami nebo zákonem vyplatit nejpozději do 14
dnů po písemném obdržení storna rozdíl ceny mezi již zaplaceným pobytem a
příslušnými stornovacími poplatky
Článek VI. - Odstoupení od smlouvy a stornovací podmínky
Klient má právo kdykoliv pobyt zrušit, tj. odstoupit
od smlouvy. Smluvní vztah je zrušen  a
účast stornována ke dni, kdy je písemnou formou odstoupení (storno pobytu)
oznámeno ubytovacímu zařízení. V tomto případě má ubytovací zařízení právo
účtovat odstupné / storno poplatky (smluvní pokutu). Odstupné je splatné ihned.
Po odečtení odstupného z celkové ceny pobytu obdrží klient zpět zbytek ze
zaplacené částky. Pokud by výše odstupného (stornopoplatků) byla vyšší než
zaplacená záloha, je klient povinen uhradit částku rovnající se výši odstupného
(stornopoplatků).
Storno poplatky pro standardní rezervace:
(vratné storno podmínky)
·        
Zrušení standardní rezervace do 3 dnů před nástupem
na pobyt zdarma.
·        
Klient hradí 100 % z ceny, pokud dojde k zrušení
rezervace méně jak 3 dny před nástupem na pobyt.
·        
Klient hradí 100% z ceny v případě zkrácení pobytu v
jeho průběhu a v případě nenastoupení k pobytu (No-Show)
Storno poplatky pro nevratné rezervace:
(nevratné storno podmínky)
Potvrzená nevratná rezervace je platná,
garantována a nelze ji stornovat. Klient hradí 100 % z ceny, pokud dojde k zrušení
rezervace, zkrácení pobytu v jeho průběhu a v případě nenastoupení k pobytu
(No-Show)
Aktuální výše storno poplatků jsou
uvedeny jsou uvedeny v elektronickém formuláři na webových stránkách: www.kocanda-decin.cz
Změna storno poplatků je vyhrazena.
Pokud klient svévolně zrušil část pobytu
nebo nevyčerpal některou z již uhrazených služeb, nemá nárok na finanční
náhradu. V případě zrušení již objednaných služeb si ubytovací vyhrazuje možnost uplatnit storno podmínky připsáním na vrub hotelového účtu klienta za následujících podmínek: 100 % z ceny nečerpaných služeb (např. služby maséra, relaxační procedury), pokud dojde ke zrušení méně jak 24 hodin před jejich využitím.
případě zrušení již objednaných služeb si ubytovací vyhrazuje možnost uplatnit
storno podmínky připsáním na vrub hotelového účtu klienta za následujících
podmínek: 100 % z ceny nečerpaných služeb (např. služby maséra, relaxační
procedury), pokud dojde ke zrušení méně jak 24 hodin před jejich využitím.
 
 
Článek VII. – Zpracování osobních údajů
Viz samostatný dokument na webu hotelu www.kocanda-decin.cz
Článek VIII. – Mimosoudní řešení spotřebitelských sporů
Ve smyslu ustanovení § 1820 odst. 1) písmeno s)
občanského zákoníku a § 14 odst. 1 a § 20d a násl. zákona č. 634/1992, na
ochranu spotřebitele sděluje prodávající, že s návrhem na mimosoudní řešení
spotřebitelského sporu se spotřebitel může obrátit na orgán mimosoudního řešení
spotřebitelských sporů, kterým je Česká obchodní inspekce, a to na
internetových stránkách www.coi.cz. Česká obchodní inspekce vyřizuje návrhy na mimosoudní řešení spotřebitelských sporů způsobem a za podmínek stanovených příslušnými právními předpisy. Pro vyloučení pochybností žádné ustanovení těchto podmínek nevylučuje možnost spotřebitele obrátit se svým nárokem na civilní soud.
K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: www.coi.cz. Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr  je možné využít při řešení sporů
mimosoudní řešení spotřebitelských sporů způsobem a za podmínek stanovených
příslušnými právními předpisy. Pro vyloučení pochybností žádné ustanovení
těchto podmínek nevylučuje možnost spotřebitele obrátit se svým nárokem na
civilní soud.
K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů
z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská
567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: www.coi.cz. Platformu pro řešení
sporů on-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr  je možné
využít při řešení sporů
K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů
z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská
567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: www.coi.cz. Platformu pro řešení
sporů on-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr  je možné
využít při řešení sporů
Mezi prodávajícím a kupujícím z kupní smlouvy.
Článek IX. – Závěrečná ustanovení
Všeobecné obchodní
podmínky nabývají účinnosti dnem 01.01.2024 a ruší všechny předchozí platné
podmínky.
Smluvní vztahy vzniklé
před nabytím účinnosti těchto podmínek zůstávají v platnosti a řídí se
podmínkami platnými v době jejich vzniku. 

Reklamace

Reklamace písemně na e-mailu hotel@kocanda-decin.cz